Photos by Lusi Sargsyan
26-11-2016
Evgeni Plushenko and his team are in Yerevan (26.11.2016)
Evgeni Plushenko is again in Yerevan (26.11.2016)
Evgeni Plushenko is again in Yerevan (26.11.2016)
Evgeni Plushenko is again in Yerevan (26.11.2016)
Evgeni Plushenko is again in Yerevan (26.11.2016)
Adelina Sotnikova
Evgeni Plushenko is again in Yerevan (26.11.2016)
Ari Zakaryan
Emil Karat
Evgeni Plushenko is again in Yerevan (26.11.2016)
Evgeni Plushenko is again in Yerevan (26.11.2016)
Adelina Sotnikova
Evgeni Plushenko is again in Yerevan (26.11.2016)
Evgeni Plushenko is again in Yerevan (26.11.2016)
Evgeni Plushenko is again in Yerevan (26.11.2016)
Evgeni Plushenko is again in Yerevan (26.11.2016)
Evgeni Plushenko is again in Yerevan (26.11.2016)